DEFINITIVNI GOVOR TELA PDF

Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, This Page is automatically generated based on what Facebook users are interested in, and not affiliated with or endorsed by anyone associated with the topic. 1 ALAN I BARBARA PIZ Autori knjige Zašto muškarci ne slušaju, a žene ne tumače mape Definitivni vodič kroz GOVOR TELA 2 MONO.

Author: Faudal Shahn
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 13 January 2012
Pages: 106
PDF File Size: 15.48 Mb
ePub File Size: 10.24 Mb
ISBN: 984-9-36116-649-9
Downloads: 22970
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tanris

Rezultat toga je da lju-di mogu da “seckaju” izdisaj i prilagoavaju ga kako bi proizvo-diJigovori smeh.

Va renik govora telaPrva knjiga bila je namenjena da bude radni prirunik za trgov-ce, defjnitivni, pregovarae i direktore, ali ovu moete da koristi-te u svim aspektima ivota, bilo kod kue, u izlascima ili na po-slu. Na primer, ako petogodinje dete lae, verovatno e jednom ili obema rukama pokrivati usta. Ako ste poslovna ena,davanje znaka drugima da nameravate da se rukujete, da ih ne biste uhvatili nespremne, predstavlja dobru strategiju.

Ovaj gest se redovno via u ekaonicama kod lekara i zubara, a na aerodromima po njemu moete sa sigurno-u da prepoznate ljude koji prvi put lete avionom. Pretpostaviemo da u svakom primeru upotrebljavate isti ton, iste rei i isti izraz lica, a da sve to menjate jeste poloaj vaeg dlana.

Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download | bangkorasu

Neko ko nosi neodgovarajuu ili tesnu odeu katkada ne mo-e da upotrebljava odreene gestove, a to moe da ima uticaja na 0,0 vor tela. Stvara oseaj kao da mu prelazite put tik ispred njega i ravna je pobedi definitifni obaranju ruku.

Upamtite da znaenje poruke koju emituje govor tela lei i u primaocu, kao i u onome ko je alje. Nae disanje se ubrzava, to je odlina veba za dijafragmu, vrat, eludac, lice definitivvni ramena. Okrenula jojje lea [zgadena, kad jojje najvie trebala Ali, poput ostalih vrsta, nama jo uvekgospodare bioloska pravila koja kontroliu nae postup-ke, reakcije, govor tela i pokrete.

Definitivni vodič kroz govor tela

Pol Ekmen je ustanovio da jedan od razloga to nas privlae osmehnuta i nasmejana lica jeste to to ona zapravo utiu na na autonomni nervni sistem.

Dananji politiari shvataju da se politika oslanja na liki po-javu, tako da oni najistaknutiji imaju line savetnike za govor tela koji im pomau da prou kao iskreni, brini i poteni, pogotovo onda kad to nisu. Proce-njivanjem ponaanja drugih angauje se izmeu etrnaest i e-snaest oblasti u enskom mozgu, dok mozak mukarca za to ne odvaja vie od etiri do est oblasti. Po-put veine mukaraca, Bob nije shvatio negativno znaenje enskog osmeha stisnutih usana, bez pokazivanja zuba. Veina mukaraca toga uopte nije svesna.

  EF80 DATASHEET PDF

Mnoge se rasprave i istraivanja bave otkrivanjem da li su ne-verbalni signali uroeni, naueni, preneseni genima ili steeni na drugi nain. Evo prie kojom emo da demonstriramo poentu: Zato se mi smejemo i priamo, a impanze neRobcrt Provajn, profesor psihologije na Univerzitetu u Merilen-du Baltimorustanovio je da se ljudski smeh razlikuje od sme-ha naih roaka primata. Jedno-stavnije reeno, to njemu vie uspeva da je nasmeje, to e joj pri-vlaniji izgledati.

Osvajanje prednosti leve straneKad dvojica lidera stoje jedan pored drugog dok se slikaju za me-dije, nastoje da deluju ravnopravno u pogledu stasa i naina ode-vanja, ali onaj koji se na fotografiji nalazi s vae leve strane deluje vam dominantniji od drugog.

Generalno, odgovor na ovo pitanje je “ne”, zbog pomanjkanja podudarnosti do kojeg e verovatno doi izmeu glavnih gestova, telesnih mi-kro-signala i definotivni rei.

Zene vie vole da deluju zaposleno kad lau. Cinjenica je da je govor tela iskreniji od rei. Ova osoba ima agresivan, napadaki stav. Okaili smo o tavanicu saksi-je s biljkama, koje su visile na 1,5 m od poda, tako da je osoba koja ulazi u predvorje imala utisak da kroz ona druga vrata upravo ula-zi jo neko.

Jicak Rabin zauzeo je poloaj moi na levoj strani slike i upotrebio Ukoenu ruku, nagnuvi se napred ne bi li zadrao Arafata izvan svog linog prostora. Ako, na primer, neko sedi na autobuskoj stanici vrsto prekrtenih ruku i nogu i sputene brade, a dan je zimski i hladan, to najverovatnije znai da je toj osobi hladno, a ne da je defanzivna.

Osmesi i smeh nain su za uspostavljanje kontaktaRobert Provajn je ustanovio da postoji 30 puta vea verovatnoa da se smeh pojavi kad je osoba u drutvu nego kad je sama. Ustanovili su da sve kul-ture koriste iste osnovne izraze lica da bi pokazale emocije, defnitivni ih je navelo na zakljuak da ti gestovi takoe mora da su uroeni. Volite promene i raznolikost i postaje-te nestrpljivi kada vas gue ogranienja i rutina. Sva-ki gest ili pokret moe da predstavlja dragocen nagovetaj onoga to osoba u tom trenutku osea.

  DE ESPONA 3D PDF

Osmehivanje je, na primer, pretei gest veine mesodera, ali se kod primata vri u sprezi s nepreteim gestovima, kako bi se indikovala potinjenost. Signali koji znae barijeruSkrivanje iza barijere je normalna reakcija, koju nauimo jos u najranijoj dobi da bismo se zatitili.

Prvo, leva ru-ka se koristi da bi saoptila dubinu oseanja koja inicijator eli da prenese, a ona definitkvni relativna u odnosu na visinu na koju on polae svoju levu ruku na desnu ruku primaoca.

Definitivni vodic kroz govor tela

Uzmimo, na primer, takmienja kao to su izbor za Mis sveta ili Mis univerzum, na kojima svaka takmiarka studiozno prouava upotrebu telesnih pokreta koji odaju utisak topline i iskrenosti. Poene kod sudija osvaja u meri u kojoj uspe da ovlada emitovanjem ovih signala.

Dlanovi su prvo-bitno bili poput glasnih ica govora tela, zato to su “govorili” vie od svih ostalih delova tela, a njihovo sklanjanje s pogle-da bilo je kao zatvaranje usta. Zanimljivo, ali kako gestovi otvorenih dlanova prelaze u naviku, tako se smanjuje tendencija govorenja neistine.

Odmahivanje glavom levo-desno, sa znaenjem “ne” negativnimtakoe je univerzalan i, kako izgleda, gest ko-ji se ui u najranijem detinjstvu. Kako ste se oseali posle toga? Sreom, moeteda nauite xefinitivni budete duhoviti.

Siroko rasprostranjen postao je tek pre stotinjak godina i sve donedavno je vaio za muki pozdrav. Poput veine ostalih signala govora KIa ovo,e u potpunostt nesvestangest, onaj koji vam pruia’in-tuitivan osea, ih predoseca, da druga osoba govori istinuKad deca lau ih pnkrivaju neto, esto skrivaiu ruke iza 1P a.

Procenio je da prosena oso-ba izgovara rei tokom ukupno deset do dvanaest minuta u toku dana, a da prosena reenica traje svega oko 2,5 sekundi.

Siemund Frojd je jednom opisao pacijentkinju koja je, iako je g0-vorila da ima srean brak, nesvesno svlaila i navlaila burmu na prst. Kad odrasla osoba lae, kao da njen mozak nalae nje-noj ruci da pokrije usta u nastojanju da blokira obmanljive rei, ba kao kod petogodinjaka ili tinejdera. Bu stoji obema no-gama vrsto na zemlji, koristei dranje s lea hovor bi kontrolisao Blera.

Televizija takoe predstavlja odlian nain uenja.